Propustnost kruhového objezdu u Brodu

Priority slánské Unie pro sport a zdraví pro období let 2014 – 2018

Doprava

Zlepšit propustnost kruhového objezdu u Brodu:

Kruhové objezdy jsou dopravním fenoménem současnosti. Dobře vyřešený kruhový objezd může výrazně zvýšit bezpečnost a zlepšit průjezdnost dopravních uzlů. To ovšem není případ slánského kruhového objezdu, který je strašákem všech řidičů zejména v odpolední špičce. Je škoda, že alespoň v exponovaném směru (Praha – Velvary) nejsou vybudovány odbočovací pruhy mimo objezd, které by zmenšily zátěž přímo na objezdu. Dalším důvodem zpomalení dopravy jsou i přechody pro chodce umístěné příliš blízko u objezdu, neboť pokud větší automobil (nebo dva klasické osobní automobily za sebou), opouštějící kruhový objezd zastaví před přechodem, zastaví i dopravu na objezdu. Vynasnažíme se najít cestu ke zlepšení.

Dopravní obslužnost okrajových částí

Priority slánské Unie pro sport a zdraví pro období let 2014 – 2018

Doprava

Zlepšit dopravní obslužnost okrajových částí a přidružených obcí:

Linky veřejné dopravy byly postupně výrazně omezovány a v současné době je spojení mnoha obcí s městy zajišťováno několika spoji v obou směrech. Je samozřejmé, že důvody jsou ekonomické, a že není možné vrátit rozsah spojů na úroveň před rokem 1989. O to důležitější je vhodně sestavit jízdní řády tak, aby co nejvíce odrážely dopravní potřeby těch, kteří dojíždějí do města za prací, za vyřizováním různých záležitostí nebo do škol. Rádi bychom v tomto směru jednali s obcemi, s dopravci a pomohli tak optimalizovat dopravní obslužnost. Řešením by mohlo být i rozšíření linek městské hromadné dopravy tak, aby zajížděly i mimo město.

Nová koncepce dopravy a parkování

Priority slánské Unie pro sport a zdraví pro období let 2014 – 2018

Doprava

Vytvořit novou koncepci dopravy a parkování ve městě, zejména v sídlištích:

Co bylo dřív vejce nebo slepice? My to nevíme.

Naprosto jistě ale víme, že nejprve je nutné kvalifikovaně a nestranně zpracovat analýzu dopravy a parkování v našem městě a na jejím základě za pomoci odborníků vypracovat kvalitní koncepci rozvoje dopravy a parkování ve Slaném. Tato koncepce musí vycházet ze současného stavu, vnímat předpokládaný vývoj a požadavky v následujících letech. Teprve potom je možné zodpovědně přistoupit k regulaci dopravy ve městě, vytváření nových parkovacích ploch, zavádění nových parkovacích systémů (parkovací hodiny, parkovací stojany, lístkové automaty atd.), změnám v dopravním značení nebo dokonce k výstavbě automatizovaného parkovacího domu (APD).

Je typické, že přístup vedení našeho města byl přesně opačný. Nejprve přišlo rozhodnutí o výstavbě APD za 100 milionů korun a teprve potom se začala vymýšlet dopravní koncepce, která by jeho existenci zdůvodnila. Naprostý nezájem občanů a návštěvníků města o používání APD (běžně využíváno maximálně 20% kapacity) jen dokazuje zbytečnost jeho výstavby.

Koncepce dopravy a parkování, kterou je nutné co nejrychleji připravit, se musí zaměřit zejména na řešení nedostatku parkovacích míst na sídlištích. Nevyhovující možnosti parkování v ulici Vítězná i v dalších lokalitách považujeme za problém, kterým se nové vedení města musí zabývat prioritně.

Zahájení výstavby severního obchvatu města

Priority slánské Unie pro sport a zdraví pro období let 2014 – 2018

Doprava

Zvýšit tlak na kompetentní orgány (Ministerstvo dopravy, Ředitelství silnic a dálnic) a urychlit zahájení výstavby severního obchvatu města:

Pohybujete se v pracovní dni v centru města jako chodci či motoristé? Máte stejný pocit jako my, že dopravní zátěž samotného středu Slaného a přívodních komunikací se rychle blíží zcela neúnosnému stavu a kolapsu?

Těžko hledat obyvatele nebo pravidelného návštěvníka Slaného, který by za jeden z hlavních problémů města nepovažovat extrémní zatížení tranzitní dopravou. Zdrojem problémů je zejména nákladní doprava na silnici č. 16 ve směru Velvary – Řevničov umocněná napojením této páteřní trasy na rychlostní silnici R7 (Praha – Louny), silnici č. 118 (směr Zlonice) a komunikace vedoucí do Kladna. Při nedostatku alternativního objezdu Slaného je jediným možným zásadním řešením vybudování mnoho let chystaného severního obchvatu Slaného, který odvede tranzitní dopravu ze silnice č. 16 mimo území města.

Města Slaný není a nebude investorem této rozsáhlé stavby, ani nerozhoduje o jejím zahájení. Přesto a právě proto musí vedení města využít všechny dostupné cesty k přesvědčování kompetentních orgánu o důležitosti rychlého zahájení obchvatu Slaného. Město Slaný musí co nejlépe zajistit přípravu všech podmínek pro zahájení stavby, které je schopno ovlivnit. Jenom tak můžeme prokázat lepší připravenost projektu, než mají ostatní regiony v České republice řešící podobné problémy.

Uvést do praxe program nulové tolerance

Priority slánské Unie pro sport a zdraví pro období let 2014 – 2018

Bezpečnost a pořádek ve městě

Uvést konečně do praxe program nulové tolerance ve spolupráci s městskou policií a Policií ČR:

Budeme prosazovat, aby se do praxe opět vrátil tzv. „Program nulové tolerance“, který byl s velkou slávou prezentován nejvyššími představiteli města v roce 2003 a který byl mediálně zúžen jen na vystěhování neplatičů z ubytovny Mexiko.

Tento program ale obsahoval i další body:

  • zintenzivnění kontrol na úseku dopravy a silničního hospodářství ze strany bezpečnostních složek,
  • Ÿzintenzivnění kontrol dodržování veřejného pořádku, resp. čistoty veřejného prostranství (např. kontrolu posekání travnatých ploch, který mají charakter veřejné zeleně a jsou v soukromém vlastnictví),
  • Ÿv případě porušení pravidel občanovi uložit sankce v maximální možné hranici dle zákona,
  • Ÿodstranění nadbytečného formálního zatěžování občanů úkony, které přímo neukládá zákon, ze strany úřadu.

Budeme prosazovat postih vlastníků nemovitostí, pokud to zákon umožní, které hyzdí naše město (rozestavěný objekt vedle parkovacího domu, ruiny bývalé drůbežárny při příjezdu od Velvar, objekt bývalé pekárny v Pražské ulici apod.).

Prosadit stavební uzávěru nových ubytoven

Priority slánské Unie pro sport a zdraví pro období let 2014 – 2018

Bezpečnost a pořádek ve městě

Prosadit stavební uzávěru nových ubytoven na území města a razantní kontroly stávajících:

Budeme prosazovat stavební uzávěru nových ubytoven na území města tak, jak se děje již v jiných městech v ČR. Obyvatelé těchto ubytoven v mnoha případech nedodržují veřejný pořádek a páchají jiné přečiny a trestné činy. Majitelé těchto ubytoven ale často inkasují od státu neuvěřitelné částky za nájemné za tyto nájemníky. U stávajících ubytoven a jejich okolí je nutná neustálá kontrola ze strany policejních orgánů, aby se bydlení občanům v jejich okolí nestávalo peklem a jejich nemovitosti byly neprodejné. Je nutná neustálá kontrola těchto ubytoven a jejich majitelů, zda jsou zde dodržovány veškeré zejména hygienické a bezpečností podmínky.

Podporovat rozvoj bydlení na území města

Priority slánské Unie pro sport a zdraví pro období let 2014 – 2018

Podnikání a místní rozvoj

Podporovat rozvoj bydlení na území města:

Budeme prosazovat, aby po vyřešení problémů s čistírnou odpadních vod zahájilo město bez využití developera prodej zasíťovaných cca 77 pozemků na Hájích za zvýhodněných podmínek pro občany města. Prodej těchto pozemků byl roky úmyslně blokován, aby byly přednostně realizovány projekty soukromých developerů na území města. Chceme prosadit navýšení finančních prostředků ve fondu na obnovu domů, jehož prostřednictvím již byly opraveny desítky fasád ve městě. Objem finančních prostředků v něm ale není již několik let navyšován.

Podporovat místní podnikatele

Priority slánské Unie pro sport a zdraví pro období let 2014 – 2018

Podnikání a místní rozvoj

Podporovat místní podnikatele:

Uvědomujeme si složitou situaci drobných podnikatelů, kterým silně konkurují nadnárodní obchodní řetězce. Pokles tržeb drobných podnikatelů zvyšuje riziko jejich bankrotu a uzavření tradičních obchodů, které se zvláště v centru města spolupodílí na vytváření image města. Zachování a rozvoj sítě maloobchodních jednotek je z hlediska rozvoje a atraktivity města pro nás nezbytné. Cílem bude podporovat rozvoj místních podnikatelů prostřednictvím souboru aktivit, které napomohou snížit náklady podnikatelům a zvýšit poptávku místních obyvatel a návštěvníků. Specifickým cílem pak bude zlepšit podmínky pro podnikání v centru města, které se potýká s odlivem návštěvníků a obyvatel. Dále znovu zavést poradní sbor starosty, jehož členy by byli významní podnikatelé a osobnosti z řad občanů města.

Spolupracovat s podnikatelskými subjekty

Priority slánské Unie pro sport a zdraví pro období let 2014 – 2018

Podnikání a místní rozvoj

Spolupracovat s podnikatelskými subjekty:

Vzhledem k omezeným finančním možnostem města je nutné podporu firem založit na spíše nefinančních stimulech. Vhodným nástrojem jsou různé formy komunikace a sdílení informací. Může dojít k vytvoření elektronického informačního portálu s informace např. o veřejných zakázkách, prodeji a pronájmu městských nemovitostí, dále společně propagovat město a místní firmy v rámci veletrhů a zahraničních návštěv, kterých se město zúčastní.

Provázanost místních firem se vzdělávacími institucemi

Priority slánské Unie pro sport a zdraví pro období let 2014 – 2018

Podnikání a místní rozvoj

Zkvalitnit provázanost místních firem se vzdělávacími institucemi ve městě:

Zajistit dlouhodobou spolupráci významných zaměstnavatelů s místními vzdělávacími institucemi – podporovat exkurze, odborné přednášky zástupců firem na školách, stáže studentů, ale i vyučujících ve firmách. Dále nevytvářet pouze studie bez provázanosti na skutečné potřeby města. Podnítit finanční podporu ze strany firem konkrétním institucím, žákům a studentům.