Hodnocení činnosti USZ v období 2010 – 2014

Činnost Unie pro sport a zdraví za uplynulé volební období 2010 – 2014

MUDr. Jakub Heřman

MUDr. Jakub Heřman

Unie pro sport a zdraví šla do voleb v roce 2010 jako nově vzniklé místní uskupení pod záštitou celorepublikového hnutí. De facto se jednalo o uskupení občanů, kteří nebyli spokojeni s fungováním předcházejícího zastupitelstva, rady a vedení města. Je třeba podotknout, že v roce 2010 se voleb neúčastnilo jiné hnutí, které by se svými kandidáty získalo mandát v zastupitelstvu 2010-2014. Získali jsme dva mandáty. Do zastupitelstva byla zvolena Mgr. Miroslava Kaisrlíková a MUDr. Jakub Heřman.

Oba zvolení kandidáti měli velice idealistické představy o fungování místní samosprávy a s těmito představami byli konfrontováni bezprostředně po volbách, kdy v rámci koaličních jednání se měla Unie rozhodnout, zda se stane součástí většinové koalice nebo se stane stranou opoziční. Rozhodl názor, že jako koaliční partneři budeme mít větší příležitosti a možnosti zasahovat do zásadních rozhodnutí města. Tento názor nebyl názor všech kandidátů USZ, ale byl to názor většinový. Paní Mgr. Miroslava Kaisrlíková byla navržena do rady města, MUDr. Jakub Heřman zůstal řadovým zastupitelem.

Zajímavá byla hned první konfrontace se „zaběhnutým“ fungováním řízení města, a to účast na koaličním povolebním vyjednávání. Již odstupující rada města čtyři dny po řádných komunálních volbách, tedy zcela bez politického mandátu, na svém zasedání schválila vítěze výběrového řízení na stavbu parkovacího domu. Toto se později ukázalo jako zcela příznačné pro fungování rady a zastupitelstva po celou dobu našeho volebního období. Jako řádně zvolení zastupitelé jsme začali prosazovat náš volební program. Na jednáních s vedením města, většinou s lídrem vítězného politického uskupení a později staronovým starostou města. Byli jsme vyslechnuti, byli jsme pochváleni za aktivní přístup, ale současně jsme byli upozorněni, že naše představy jsou značně idealistické a abychom nedělali z komunální politiky politiku „velkou“.

Postupně jsem se orientoval ve složení zastupitelstva, postupně jsem identifikoval jednotlivé členy, jejich politické a osobní zájmy, jejich směřování a jejich často překvapivá rozhodnutí, která ne ojediněle sledovala spíše zájmy osobní, než zájmy většiny (např. kooptace p. Schneidera do rady města). Moje konkrétní aktivní práce v zastupitelstvu začala na přelomu let 2010 a 2011, kdy se na mě obrátila občanská iniciativa s žádostí o pomoc v boji proti výstavbě bioplynové stanice v lokalitě Těhul. Sešel jsem se se skupinou aktivistů – většinou občanů Slaného a sousedního Hrdlíva, kteří žijí v těsném sousedství plánované bioplynové stanice. Celá jednání a snahy určitých „lobbistických“ skupin ukázala provázanost struktur vedení města se zájmovými skupinami, na vlastní oči jsem se setkal s „ohebností“ výkladu zákona, vyhlášek a rozhodnutí, která v kontextu času byla často překvapivě protichůdná. Přes bouřlivá jednání, která měla někdy i podtext osobní, se nakonec podařilo stavbu definitivně neschválit. To se psal rok 2012 a já jako zastupitel jsem se dostal do pozice vlastně nezařazeného zastupitele, který se snaží jednat v zájmu obyvatel města a ne vždy v koaličním zájmu.

Jednání zastupitelstva jsou většinou nejkomplikovanější a nejbouřlivější zejména v době schvalování rozpočtů a dotací pro jednotlivé zájmové skupiny. Schvalování projektů s nejistým nebo nejasným záměrem, kdy projekt je schválen jen proto, že projekt byl zařazen do dotačních titulů. Čas ukázal, že pravda je někde uprostřed, mezi slánským přístupem – „ …bereme vše na co je dotace i kdybychom si na to měli půjčit….“ a názorem pana senátora Kubery – starosty Teplic, který je zastáncem druhého pólu – nejsme tak bohatí, abychom si mohli dovolit realizovat projekty dotované s operačních programů, které nás budou v budoucnu stát spoustu peněz při provozování event. jejich obnově.

Postupně ze skříně městského úřadu vypadávají „kostlivci“….. parkovací dům, pronájmy prostor v Grandu, smlouvy na provozování infrastruktury kanalizace a vodovodů. Neustále se řeší možnosti způsobu revitalizace čističky odpadních vod. Zastupitelstvo je stavěno do složitých rozhodovacích pozic, zastupitelé musí rozhodovat často pod tlakem času, nejednou na základě protichůdných „nezávislých“ posudků. Zde se odděluje zrno od plev. Zastupitelé hlasují většinou dle stranické příslušnosti, někteří hlasují na základě osobních sympatií a antipatií, někteří jako já se snaží hlasovat dle svého svědomí.

Je nutné kriticky zhodnotit, že některá rozhodnutí byla hraniční, ale v celkovém hodnocení se nemusíme za naši účast a práci v zastupitelstvu stydět. Chyby jsme udělali, některé můžeme označit jako nováčkovské, ale celkově naše činnost byla kvalitní a zodpovědná. Za naše rozhodnutí se nemusíme stydět a můžeme se našim občanům dívat zpříma do očí. To je důvod proč jsem se rozhodl kandidovat i v tomto volebním období. Rozhodl jsem se kandidovat za stejnou stranu, s programem, který je logickou syntaxí našeho původního volebního programu z roku 2010 a následné činnosti zastupitelstva, reflexí na stávajíccí stav města. Nejsem přítelem populistické politické změny kabátu a přechodu do stran s předpokládanou vyšší preferencí u voličů. Více si cením kolegů, kteří zastupují i zcela opačné politické hodnoty, ale setrvali na nich a jsou schopni demokraticky ctít názor většiny a své osobní politické zájmy podřídit zájmům občanů tohoto města.

MUDr. Jakub Heřman, leader kandidátky USZ ve Slaném

Nerealizovat veřejné zakázky za každou cenu

Priority slánské Unie pro sport a zdraví pro období let 2014 – 2018

Veřejné zakázky a dotační politika

Nerealizovat veřejné zakázky s případnou dotací za každou cenu, vždy zvážit potřebu investice pro občany města a budoucího zatížení rozpočtu města:

Chceme prosazovat, aby za současné ekonomické situace města byly realizovány, a to i s případnou dotací, jen ty investiční akce, které jsou nezbytně nutné pro zajištění chodu města a aby byly odsunuty investice, které nejsou nyní nezbytně nutné. Před plánovanou investicí je nutné zjistit, zda je na ní možné získat dotaci a za jakých podmínek. Možnost získat dotaci nemusí být vždy výhodou, neboť město může neúměrně zatížit případná spoluúčast nebo může být extrémně nákladné pozdější financování provozu. Nesmí se již stát, aby město již přiznanou dotaci odmítlo (jako např. na vodovod ve Kvíci) a zainvestovalo akci z vlastních prostředků bez jakékoliv výhody z toho plynoucí.

Samostatnou kapitolou je pak parkovací dům. Nejen, že byl drahou investicí, s níž se město bude vypořádávat mnoho let, že je velmi nákladný jeho provoz, ale čím dál tím více se ukazuje, že byl zřejmě investicí naprosto zbytečnou.

Zajistit transparentnost

Priority slánské Unie pro sport a zdraví pro období let 2014 – 2018

Veřejné zakázky a dotační politika

Zajistit transparentnost při přípravě a zadávání veřejných zakázek:

Chceme prosadit, aby se zadávání veřejných zakázek v našem městě probíhalo v souladu se zákonem. Mnoho let pro město zajišťovala administraci veřejných zakázek soukromá firma, jejíž jednatel, jak bylo nyní zveřejněno ve sdělovacích prostředcích, je minimálně ve dvou případech trestně stíhán za podvody při zadávání zakázek. Tato společnost zajišťovala i zakázku na parkovací dům. Pokud je nám známo, ve většině případů zadávací dokumentaci neměl na starosti nikdo z úředníků města, ale sama firma. Rada města se o tom, že byl vybrán vítěz nějaké zakázky, dozvěděla většinou až z materiálů, které byly předkládány těsně před jednáním rady s tím, aby potvrdila vítěze zakázky.

Je nutné, aby zadávací dokumentaci k zakázkám vypracovávali úředníci města, případně externí firma, ale pod kontrolou úředníků města. Zadávací dokumentaci musí schvalovat rada města a současně jmenovat členy hodnotící komise. Nevhodný je naopak současný stav, kdy zadávací dokumentaci k zakázkám schvaluje zastupitelstvo, a tím je dokumentace přístupná velkému okruhu osob. Informace se tak mohou dostat i k subjektům, které se později budou o tyto zakázky ucházet a budou tudíž znát podmínky těchto zadávacích řízení předem.

Aktivní trávení volného času pro seniory

Priority slánské Unie pro sport a zdraví pro období let 2014 – 2018

Školství a kultura

Rozšířit možnosti aktivního trávení volného času pro seniory a podporovat různé aktivity v této oblast:

Město Slaný na seniory nezapomíná. Chceme jim i nadále věnovat pozornost a podpoříme každou aktivitu, která jim pomůže vzdělávat se a aktivně trávit volný čas. Není důležité organizovat jen akce, které zabaví je, ale je možné otočit směr aktivity a poskytnout prostor seniorům, kteří v životě něco dokázali a mají co předat ostatním, aby tak mohli učinit.

Zlepšit úroveň řízení a využívání kulturních zařízení

Priority slánské Unie pro sport a zdraví pro období let 2014 – 2018

Školství a kultura

Zlepšit úroveň řízení a využívání kulturních zařízení města Slaného:

Málokteré město obdobné velikosti jako Slaný se může pochlubit tak krásným divadlem, kinem, kulturním centrem podobným Grandu a ještě letním kinem. Je škoda, že na programu městského centra figurují téměř výhradně taneční a plesy (nepočítáme-li prodejní akce), a že ani ostatní zařízení zrovna nepřekypují nabídkou různých akcí. Je třeba prověřit, zda je na vině systém řízení, personální obsazení nebo jiné důvody a zjednat nápravu.

Obnovovat a rozšiřovat kapacity pro Tv

Priority slánské Unie pro sport a zdraví pro období let 2014 – 2018

Školství a kultura

Obnovovat a rozšiřovat kapacity pro tělesnou výchovu:

Přestože se stále objevují nové a nové sporty, tělesná zdatnost dětí se stále snižuje, děti nejsou zvyklé aktivně sportovat. Některé starší tělocvičny ve městě nejsou vhodné pro určité druhy sportu, které ani neexistovaly nebo nebyly vyučovány v době, kdy se tyto tělocvičny budovaly. Modernizace by pomohla rozšířit nabídku sportovních aktivit ve školách a přivést žáky k pohybu i mimo vyučování.

Propagace slánských středních škol v regionu

Priority slánské Unie pro sport a zdraví pro období let 2014 – 2018

Školství a kultura

Pomáhat propagaci slánských středních škol v regionu:

Gymnázium Václava Beneše Třebízského a Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše i učňovské školství mají v našem městě dlouholetou historii a vždy byly rodinným stříbrem našeho města. Rostoucí konkurence v blízkém okolí v kombinaci s demografickým vývojem způsobily v posledních letech to, že se tyto školy potýkají s menším zájmem uchazečů o studium. Přestože zřizovatelem těchto příspěvkových organizací není město, ale Středočeský kraj, mělo by město zřetelněji projevovat svůj zájem na jejich existenci a rozvoji. Místní žáci, budou trávit více času ve svém městě, žáci z okolí naše město lépe poznají. Nepřímo více středoškoláků ve městě může přispět i k rozšíření nabídky volnočasových aktivit, intenzivnějšímu využití různých kulturních, sportovních zařízení apod.

Spolupráce škol mezi sebou a s dalšími subjekty

Priority slánské Unie pro sport a zdraví pro období let 2014 – 2018

Školství a kultura

Podporovat spolupráci škol mezi sebou a s dalšími subjekty na poli vzdělávání a volného času:

Navázání spolupráce školy s ostatními školami a dalšími institucemi je především záležitost školy samotné. Město může podpořit takovou spolupráci, například organizováním akcí přesahujících hranice regionu, vyhlašováním soutěží, finančním příspěvkem nebo poskytnutím výhodnějších podmínek pro nájem prostor pro konání akce apod. Aktivity tohoto typu mohou drozšířit vzdělávací možnosti žáků ve školách, ale také umožní využít pedagogický a odborní potenciál učitelů směrem k veřejnosti.

Zvýšení bezpečnosti chodců

Priority slánské Unie pro sport a zdraví pro období let 2014 – 2018

Doprava

Zasadit se o další zvýšení bezpečnosti chodců na komunikacích ve městě:

Mohou se chodci v našem městě cítit bezpečně? Je dostatečně postaráno o bezpečnost dětí na přechodech, v okolí škol a dětských hřišť?

Chodci a zejména děti jsou nejohroženější skupinou účastníků silničního provozu. Úroveň jejich bezpečnosti se vždy dá zvýšit a vylepšit. Bezpečnost na přechodech pro chodce úzce souvisí s vytvořením dopravní koncepce zmíněné výše. Je nutné provést „inventuru“ existujících přechodů, zamyslet se nad vhodností jejich umístění. Za vhodné považujeme rozdělení přechodů pro chodce do několika skupin podle frekvence jejich využívání, hustoty automobilové dopravy v daném místě, počtu dětí a seniorů využívající určitý přechod. Na základě tohoto rozdělení je možné přijmout odpovídající opatření pro zvýšení bezpečnosti chodců, kterým může být přesun přechodu, jeho lepší značení, kvalitní osvětlení, prostředky nutící ke zpomalení dopravy před přechodem a zavedení dalších bezpečnostních prvků.