Seznam kandidátů v roce 2018

Kandidáti USZ ve Slaném pro volby do zastupitelstva  roce 2018

V říjnových volbách 2018 nám los určil číslo 6.
Děkujeme za Vaši podporu.

1.  Ing, Milan GROHMANN, 47 let, inženýrská činnost

Ing. Milan GROHMANN, kandidát na starostu

Politika bez „politikaření“
Na kandidátní listině v komunálních volbách ve Slaném se objevuji již počtvrté. V roce 2014 jsem byl zvolen zastupitelem města. Politika je pro mě proces a metoda rozhodování za účelem dosažení obecně prospěšného cíle. V případě našeho města cíle, který bude sloužit ideálně pro větší část obyvatel. Rozhodně pro mě politika není prostředkem pro získání funkcí nebo dokonce vlastního prospěchu, není to nástroj pro vytváření „trafik“ za loajální podporu. Politické rozhodování v roce 2014 bylo tak trochu zlomové. Nechtěl jsem hodit za hlavu vše, co jsem dlouhá léta připravoval jako zaměstnanec městského úřadu, jako manažer rozvoje města, jen proto, že strana, za kterou jsem kandidoval, neměla být součástí nové koalici a nedostala nabídku prestižních funkcí. A proto jsem se názorově protnul s „Koalicí změny“, jejíž součástí byla právě Unie pro sport a zdraví, na její kandidátní listině mám své místo dnes. Koalice měla čerstvý náboj a velmi intenzívně pracovala. Paradoxně jsem od koalice změny později dostal nabídku vykonávat funkci 1. místostarosty města, kterou jsem zastával v letech 2015-2016. O tom, že doba byla v roce 2014 velmi rozjitřená, svědčí fakt, že nových názorových propojení napříč politickým spektrem bylo mnohem více. A proto také koalice změny ztratila v průběhu volebního období svou sílu a nemohla dokončit svá předsevzetí. Mnoho myšlenek a nápadů zůstalo nezrealizovaných. Myslím, že nastal čas, zkusit je dokončit a v tomto smyslu jsem také připraven nést potřebnou míru odpovědnosti vyplývající z mé kandidatury.

Zkušenosti a zaměření
Mohu-li městu Slaný něco nabídnout, jsou to zkušenosti. Pro město Slaný pracuji od roku 2001 jako zaměstnanec nebo v uvolněné funkci, později jako opoziční zastupitel. Jsem vystudovaný stavební inženýr, proto celou svoji profesní kariéru zaměřuji zejména na tvorbu investičních strategií a hledání externích finančních zdrojů. S koalicí změny jsme mimo jiné rekonstruovali ledovou plochu zimního stadionu, modernizovali slánskou porodnici nebo revitalizovali hlavní třídu města. A v tomto profesním zaměření bych rád pokračoval i nadále. Rozvoj města však nejsou jen velké investice, ale také opravy a údržba stávajícího majetku, které chceme podporovat. Naší zajímavou strategií jsou také částečně samofinancovatelné projekty, které mohou přinášet finanční zdroje z dosažených úspor.

Konkrétní cíle
Měl bych opravdovou radost, kdyby se podařilo dokončit započatou revitalizaci centra našeho města. V roce 2016 jsme do rozpočtu města zařadili finanční prostředky na opravu ulice Hanžburského, ta je však dokončována až nyní s dvouletým zpožděním. Nepředstavuji si změny s obřími investičními náklady, ale obnova povrchů a technické infrastruktury je dle mého názoru nutná, aby naše město mohlo konkurovat mnohým jiným, která již revitalizace svých center provedla.

Za stejně potřebnou považuji i regeneraci městské zeleně. Zeleň významněji přispívá ke kvalitě prostředí, ve kterém žijeme. Mnohá zeleň na území města je na konci svého života a pokud včas nezačne její systémová obměna, bude našemu městu zeleň po delší dobu chybět. Regenerace zeleně si totiž žádá poměrně dlouhý čas. Také si ještě pamatujete Háje jako upravený městský park? Je tomu již hodně dávno, nicméně nemusí to trvat tak dlouho, aby Háje byly znovu jasným cílem procházek či trávení volného času obyvatel Slaného.

 

2.  MUDr. Jakub HEŘMAN, 49 let, lékař

MUDr. Jakub Heřman

MUDr. Jakub Heřman

Je mi 49 let, narodil jsem se v Praze, kde jsem absolvoval gymnázium a poté studoval na 2. Lékařské fakultě University Karlovy v Praze. Po dokončení studií jsem dostal nabídku pracovat ve Slaném. O Slaném jsem tenkrát věděl pouze to, že je někde za ruzyňským letištěm. V roce 1994 jsem nastoupil na chirurgické oddělení místní slánské nemocnice. Od roku 2002 jsem se podílel na vzniku nového ortopedicko-traumatologického oddělení slánské nemocnice. V začátcích mé profesní kariéry jsem se zde ve Slaném oženil a postupně zapustil kořeny.  Bydlím zde již 18 let, jsem stále šťastně ženatý a mám 3 syny.  Dnes mohu zcela otevřeně říct, že Slaný je můj domov.

Zkušenosti
Do městské zastupitelstva kandiduji již třetí volební období, poprvé jsem byl zvolen do zastupitelstva v roce 2010 z „nevolitelného“ desátého místa kandidátní listiny v té době méně známé Unie pro sport a zdraví. První volební období bylo konfrontací mých ideálů a reality komunální politiky. To bylo pro mě velice poučné , proto jsem kandidoval v roce 2014 znovu a byl zvolen. Podařilo se mi být součástí nové koalice „Změny“, která přinesla do práce komunální politiky a vlastního městského úřadu opravdu změnu a nový styl práce. Bohužel to nebylo asi akceptovatelné pro některá zastupitele, kteří dali přednost návratu ke starým pořádkům a došlo ke změně. Zbytek volebního období 2014-2018 jsem dokončil jako opoziční zastupitel. Přes výrazné rozčarování v závěru mého mandátu jsem se po dlouhém rozmýšlení rozhodl znovu kandidovat. Především proto, že jsem přesvědčen, že koalice „Změny“ přinesla do práce úřadu řád, pořádek a pracovala pro město a jeho občany.

Mým evergreenem v komunální politice je stále zdraví, jak je i v názvu našeho hnutí. A to nejen téma městské nemocnice, ale i téma zdraví obecně. Životní prostředí a zdravý životní styl a vše co s ním souvisí to jsou témata, která bych chtěl dále rozvíjet i na komunální úrovni ve Slaném.

Městská nemocnice je „rodinné stříbro“, jak jsem slýchával v letech dávno minulých od lidí, kteří už ve slánské komunální politice nefigurují, ale nešlo mi do hlavy, proč o toto „stříbro“ nikdo nepečuje. Proto jsem byl hrdý, že jsem mohl nepatrnou měrou přispět k dokončení větších projektů v nemocnice. Především dostavba gynekologicko-porodnického pavilonu, zahájení a téměř dokončení plynofikace areálu nemocnice, ale i projekty menšího rozsahu, jako jsou opravy a výměny výtahů v budově B. I přesto, že jsou tato změny viditelné a mohlo by se dojít názoru, že to je už dobré a stačí to, tak chci podporovat další rozvoj městské nemocnice, která je opravdu „rodinným stříbrem“ a začalo si to město uvědomovat v kontextu omezování zdravotní péče v okolních regionech – např. Louny , Mělník . ..

 

3.  Ing. Pavel ZLÁMAL, 49 let, manažer, prokurista

Ing, Pavel ZLÁMAL

Jsem rodilý moravák, vystudoval jsem vysoké školy strojní a ekonomickou. Ve Slaném žiji od roku 2000, s manželkou vychováváme 3 děti. Pracuji ve firmě FX Meiller (největšího zaměstnavatele ve městě) na pozici prokuristy odpovědného za logistiku a montáž vozidel.
Události kolem parkovacího domu mne přiměly k zájmu o komunální politiku ve Slaném. Považoval jsem tuto investici z technického hlediska za nesmyslnou, hlavně jsem ale kritizoval skutečnost, že dodavatel dodal za skoro 100 mil. dílo které pořádně nefunguje a tehdejší rada města tuto skutečnost potupně přijala. Založil jsem tehdy občanské sdružení a následně místní organizaci Ano ve Slaném. Toto uskupení vyhrálo komunální volby v roce 2014. V nově se rodící koalici jsem přijal místo neuvolněného místostarosty. Práci na městském úřadě jsem vykonával v odpoledních hodinách po svém zaměstnání za patřičně redukovanou odměnu. Do mé gesce patřily odbory ŽP, dopravy a technické služby. Byl jsem pověřen zastupováním města ve vodohospodářském sdružení a po celou dobu mandátu jsem byl předsedou dozorčí rady technických služeb. V průběhu roku 2014 jsem zaštiťoval projekt vstupu nového partnera do společnosti TS Slaný – společnosti AVE. Námi zpracovaný plán dával nadějí velkých investic a rozvoje firmy. Pozdější prodej ziskové části společnosti, realizovaný nynějším vedením nepovažuji za správný. Aktivně jsem podporoval vznik městských vodáren Slavos, společně s JUDr. Richtrem a Ing. Grohmanem jsme připravili a dojednali smlouvy, které po pěti letech otevřely cestu rekonstrukce čistírny odpadních vod. Město na jejich základě získalo 65 milionovou dotaci – největší v historii! Mimochodem, nikdo z nynějších tří představitelů města smlouvu tehdy nepodpořil! Na základě těchto smluv jsme mohli převzít náš majetek a spravovat ho sami, v rámci tohoto projektu je možná aktivace městských studní s návratností 3,5 roku. Nic z výše uvedeného se doposud nestalo.
V těchto volbách jsem odmítl možnost kandidovat za sdružení ano 2011. Důvodem není nesouhlas s politikou hnutí, ale osoba a práce pana poslance Berkovce. Byl jsem přesvědčen, že tím moje aktivita rámci města skončila. Když přišla nabídka z USZ, řekl jsem si proč ne. Jsou to přesně ti lidé, kteří nepolitikařili a neblábolili, ale něco dělali, měli výsledky a mají velmi schopný tým. Pokud dostanu Vaši důvěru, rád bych navázal na svoji předchozí práci, zavedl např. vyhodnocení svozu odpadů tak, aby každý platil pouze za odpady, které vytvoří, inicioval jednání o řešení prostoru kolem hvězdicové kotelny – takové staveniště nemá v centru města co dělat. Dovedu si na tomto místě představit hezký park. Jsem aktivní cyklista a rád bych realizoval první cyklostezku s napojením na cyklostezky na Lány a Kladno.

Co na závěr?
Jsou volby, pokud dáte důvěru nám, bude nám ctí pro město opět pracovat, pokud budete vybírat jinde, zvolte prosím do vedení města lidi, kteří mají potenciál něco změnit, ne povídálky, díky kterým trvají zastupitelstva 8 hodin držících pospolu jen proto, že je to pro ně výhodné. To, že to jde, se ukázalo. Za rok 2015 byly realizovány investice za takřka 100 mil. Kč, za nynějšího vedení v roce 2017 jen něco víc než třetina. A to je velký rozdíl.
Přeji Vám i našemu Městu dobrou volbu.

 

4.  Ing. Tomáš DRHOLEC,  44 let, podnikatel v oboru řeznictví a uzenářství

Ing. Tomáš Drholec

Ing. Tomáš Drholec

„Rekonstrukce a výstavba sportovišť pro naše děti“.

Do zastupitelstva kandiduji již po třetí, v roce 2014 jsem byl zvolen do zastupitelstva. Po minulých volbách, kdy došlo i ke změně složení vedení města tzv. “Koalice změny“, jsem pracoval aktivně v radě města a to až do jara 2016, kde jsem měl mimo jiné na starost kompletní rekonstrukci ledové plochy a zázemí zimního stadionu. Za mého působení v radě města došlo k mnoha investičním akcím (např. rekonstrukce Husovy ulice, rozšíření gynekologicko-porodnického pavilonu, získání dotace na rekonstrukci ČOV a další).

V případě opětovného zvolení bude mou snahou nadále podporovat místní podnikatele, prosazovat zvýšenou úroveň městské zeleně, vždy budu pro zachování slánské nemocnice, pro vybudování bezbariérového města a také pro uzavření značně prodělečného parkovacího domu, a pokud to půjde tak nalézt pro něj vhodné využití. Jako sportovec a kandidát hnutí USZ budu mít snahu o navýšení peněz na obnovu a výstavbu nových sportovišť. Jedná se zejména o rekonstrukci plavecké haly, městské plovárny, zimního stadionu, realizaci zázemí pro atletický stadion, postavení nové sportovní haly a in-line dráhy. V těchto investicích vidím smysl přilákat naše děti od počítačů a mobilů zpět k zdravotnímu životnímu stylu – sportu. Proto i mým letošním přesvědčením, se kterým budu vstupovat do voleb, se stal slogan: „Rekonstrukce a výstavba sportovišť pro naše děti“.

 

5.  Ing. Martin JELÍNEK,  51 let, podnikatel v oboru počítačové bezpečnosti

Ing. Martin JELÍNEK

Narodil jsem se ve Slaném a celý život zde také bydlím. Jsem absolventem slánského gymnázia, po které jsem vystudoval elektrofakultu ČVUT se zaměřením na počítače. V tomto oboru také celý život pracuji. Jsem jednatelem firmy zaměřené na oblast počítačové bezpečnosti. Mezi mé záliby patří kynologie, fotografování, práce se dřevem, turistika.
Ve Slaném žiji se svým synem Lukášem (21). V mládí jsem se díky zdravotním potížím sportu aktivně věnovat nemohl. Byl to právě můj syn, který mne před patnácti lety přivedl ke slánské kopané. Začal jsem ho doprovázet na tréninky a zápasy fotbalové přípravky. Postupem času jsem pracoval jako vedoucí mužstva, pomáhal jsem organizovat desítky mládežnických turnajů a ve finále jsem přijal nabídku práce ve výboru klubu SK Slaný.

V pozici fotbalového funkcionáře a také člena bývalé sportovní komise při MěÚ jsem byl čím dál víc zklamaný z přístupu vedení města nejen ke sportovním oddílům, ale k volnočasovým aktivitám v našem městě obecně. Na začátku roku 2010 jsem byl jedním z iniciátorů založení pobočky Unie pro sport a zdraví ve Slaném. Ukázalo se, že stejná témata jako nás, zajímají a oslovují řadu našich spoluobčanů, kteří nám v místních volbách v roce 2010 dali bezmála 10% hlasů. Pro ve Slaném do té doby neznámé hnutí to byl určitě úspěch.

Pasivně sedět a nadávat na vše kolem sebe dokáže asi každý. Pokud chci, aby se stav věcí v našem městě zlepšil, musím pro to také něco udělat. Jestliže má aktivita v místní politice napomůže tomu, aby v zastupitelstvu a užším vedení města zasedli slušní, vzdělaní a kvalifikovaní lidé, budu se svou prací spokojen.

 

6.  Zdeněk HOŘEJŠÍ,  58 let, podnikatel ve stavebnictví, předseda SK Slaný

Zdeněk Hořejší

Živím se jako živnostník, mým oborem jsou tesařské práce. Veřejný život mi nikdy nebyl lhostejný. Snad proto jsem řadu let aktivní jako soudní přísedící okresního soudu v Kladně. To je velká škola života. U soudu jsem vyslechl mnoho životních příběhů, sledoval lidské osudy i osobní tragédie.

Mým heslem je: „Dělej vše naplno, nikdy nevíš, kolik  času ti na dobrá předsevzetí ještě zbývá“.

Sport mne provází životem snad už od kolébky. Po mnoha letech strávených ve fotbalové brance jsem před časem přijal asi největší výzvu svého života. Přijal jsem funkci předsedy fotbalového klubu SK Slaný. Při pohledu zvenčí se to tak nezdá, ale oddíl, kde pravidelně několikrát týdně sportuje okolo 300 dětí a dospělých, je vlastně malá fabrika. O veškerý provoz, organizační zajištění, trénování mužstev dětí i dospělých se stará parta nadšených „bláznů“, kteří to dělají ve svém volném čase, na úkor svých rodin a bez nároku na odměnu.

Má představa je, že zastupitelstvo města má fungovat podobně. Mají tam být lidé, kteří chtějí pro ostatní občany opravdu něco prospěšného udělat a aktivně se zapojit do práce tak důležitého voleného orgánu. Ne si jen odsedět a promlčet po dobu čtyř let svůj mandát a pobírat pár set korun za každé zasedání zastupitelstva. Takových „zastupitelů“ jsme v současné sestavě viděli docela dost.

 

7.  Ing. Petr MACÁK,  58 let, podnikatel, odhadce nemovitostí

Ing. Petr Macák

Ing. Petr Macák

Jsem OSVČ s předmětem podnikání odhady cen nemovitostí a ceny stavebních prací, jako znalec v oboru ekonomika jmenovaný krajským soudem v Praze po listopadu 1989 vypracovávám znalecké posudky o cenách nemovitostí (rodinné domy, byty, provozní a zemědělské stavby, inženýrské stavby, pozemky)
Mezi zájmy patří sport, (jsem členem občanskéch sdružení STC Slaný a SKI Slaný), turistika, teraristika. Nejsem a nikdy jsem nebyl členem politické strany nebo hnutí.

Jaký je Váš vztah ke Slanému?
Vztah je dán tím, že zde od 25.9.1960 nepřetržitě bydlím.

Co se dá udělat pro to, aby se nám ve Slaném žilo lépe?

1) snížení dopravy v centru města:
– dopravu v centru města a v obytných zónách omezovat a nikoli přivádět jako se děje v případě povolení stavby obchodního domu s příjezdem ze Záfortenské ulice nebo obchodního domu v ulici Dražkovická,
– variabilnější přístup osobních automobilů, a zejména cyklistů na náměstí TGM, uzavření provozu parkování v parkovacím domě, který je prodělečný, dle výsledku soudu podpořit jeho přestavbu nebo odstranění, parkování řešit na stávajících plochách.

2) Po případné demolici nebo změně parkovacího domu celou tuto oblast smysluplně využít:
– od hotelu Grand přes plochu parkoviště, přístupu k jídelně, okolí gymnasia, nemocnice a propojení s upraveným lesoparkem Háje.
– nezahajovat nové investice (už vůbec ne pomníků jako APD) a soustředit se na údržbu stávajících objektů a zařízení (lesopark Háje, letní kino, otevřená plovárna, zimní stadion, okolí atletického stadionu).
–  umožnění změnou smlouvy  s provozovatelem tepelných zařízení  odpojení bytových domů a umožnění vlastníkúm bytů se svobodně rozhodnout, zda budou odebírat teplo z dálkových zdrojů nebo si zřídí individuální vytápění.

 

8.  Iva ŠŤASTNÁ,  47 let, majitelka firmy Stavimat

Iva Šťastná

Narodila jsem se v roce 1971 v Praze, kde jsem absolvovala střední průmyslovou školu strojní – obor strojní technologie. Ihned po studiu jsem nastoupila na mateřskou dovolenou a po dvou letech jsem začala podnikat v oboru ekonomie a účetnictví. Později jsem nastoupila do zaměstnání a při zaměstnání jsem stále vedla účetní kancelář. V roce 2008 jsem  absolvovala manažerskou akademii a rozhodla jsem se, že přistoupím jako spolumajitelka do firmy Stavimat s.r.o.  , kde jsem byla v té době pouze jako zaměstnanec. Postupem času jsem získávala větší podíl na řízení podniku a v roce 2014 jsem se stala jedinou majitelkou a jednatelkou společnosti , která zaměstnává 38 lidí s obratem 130 mil.

Mezi mé zájmy patří zvířátka od pejsků až po koně, které jsou mým koníčkem a samozřejmě práce, která zabírá většinu mého času.

Město Slaný mě poprvé oslovilo v roce 1989, kdy jsem se seznámila se svým dnes již bývalým manželem a hned jsem věděla, že zde chci žít. Dcera se zde narodila, má zde rodinu a malou farmu a můj nynější partner je také ze Slaného. Za těch mnoho let se Slané opravdu změnilo , řekla bych že k lepšímu , ale stále tu chybí větší otevřenost vedení Slaného , širší komunikace s lidmi jako jsem já a mnoho ostatních , kteří si hledí své práce , dělají jí poctivě a byli by ochotni se podělit o zkušenosti a nápady co zlepšit. Oslovit větší i menší  firmy ve Slaném, aby se podíleli více na chodu města ( úklid, silnice, doprava) a podporu mládeže nejen té bezproblémové.  Vím, že vize je jedna věc a praxe ta druhá, ale při troše dobré vůle jde vše.

 

9.  Ing. Petr KEJKRT,  60 let, logistický manažer

Ing. Petr Kejkrt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Ronald TAUŠ,  61 let, operátor výroby, trenér mládeže

Rony Tauš

 

Jaký je Váš vztah ke Slanému?
Narodil jsem se ve Slaném a život ve Slaném se mi líbí. Přesto si myslím, že plno věcí by se dalo zlepšit. I já k tomu chci přispět a myslím, že při práci s mládeží a jejich výchově se mi to celkem daří. Cílem je nejen vychovat výkonného sportovce, ale především slušného člověka, který najde uplatnění v životě.

Co se dá udělat pro to, aby se nám ve Slaném žilo lépe?
Především dořešit dopravní situaci, která je ve městě katastrofální. V oblasti sportu snaha dostat děti na sportoviště, ať už k jakémukoliv sportu.

 

 

 

 

11.  Milan ŠÚR,  57 let, živnostník, zlatník a hodinář

Milan Šúr

Milan Šúr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  Mgr. Irena KŘEČKOVÁ,  53 let, učitelka základní školy

Irena Křečková

 

Do Slaného jsem se přistěhovala v roce 1987.

Učím na 2. základní škole ve Slaném. Sport je přirozenou součástí života naší rodiny. Ráda lyžuji, jezdím na kole a plavu.

Řídit se heslem „Slaný v pohybu“

 

 

 

 

 

 

13.  Roman MAREŠ,  45 let, živnostník, servis spotřební elektroniky

Roman Mareš

Roman Mareš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Václav SUK, 67 let, obchodní zástupce, pojišťovací specialista

Václav Suk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Pavel LINDA, 51 let, podnikatel, prodej potřeb pro truhláře

Pavel Linda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Petr BETLACH,  48 let, majitel stavební firmy

Petr Betlach

Petr Betlach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Jiří PROKEŠ,  45 let, elektromontér

 

18.  Danuše SPOUSTOVÁ, 48 let, zástupkyně ředitele mateřské školy

Danuše Spoustová

Danuše Spoustová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Miloslav JOCHMAN, 40 let, produktový manažer

 

20. Karel NEUMANN,  52 let, živnostník, krbař a kamnář

Karel Neumann

Karel Neumann

 

Ve Slaném bydlím od roku 1997. Vždy jsem byl zvyklý postarat se o sebe sám a nečekat, až to za mne udělají jiní. Živím se jako živnostník, zabývám se stavbou krbů a kamen. Podle mne končící vedení města po mnoha letech ve funkcích docela ztratilo kontakt s realitou a tím, co se děje a co si myslí normální lidé v podzámčí.

Proto jsem se rozhodl i svým hlasem promluvit do slánské politiky. Sport byl vždy mým koníčkem, mezi mé sportovní zájmy patří  především hokej.
I proto byla má volba jednoduchá – kandiduji společně s Unií pro sport a zdraví.

 

 

 

 

 

21.  MUDr. Michael Kučera, 33 let, praktický lékař, člen výboru FK Union – futsal

MUDr. Michael Kučera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.  Jaromír MARTÍNEK,  43 let, ředitel technického oddělení

 

23.  Pavel ČABLÍK,  36 let, směnový mistr, trenér mládeže

Pavel Čablík

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.  Marek SEGHMAN, 22 let, student, muzikant, hráč nohejbalu TJ Sokol Slaný

Marek Seghman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.  Martin KAPUSTA,  48 let, skladový operátor, trenér mládeže

Martin Kapusta

Martin Kapusta

 

Jaký je Váš vztah ke Slanému?
Ve Slaném bydlím od roku 1991. Byť nejsem místním rodákem, přesto jsem slánským patriotem a Slaný považuji za své druhé rodné město. Osmým rokem se věnuji mládeži SK Slaný s cílem vychovávat vedle zdatných sportovců i zdatné, samostatné a schopné jedince, kteří naleznou své uplatnění i v mimosportovním životě. Díky mé zkušenosti z tohoto prostředí vím, že podpora sportu mládeže je ve Slaném nedostatečná.

Co se dá udělat pro to, aby se nám ve Slaném žilo lépe?
Budoucností každé společnosti jsou její potomci a právě proto bych chtěl „vytáhnout“ co nejvíce dětí od počítačů, televizí, hracích konzolí a jiných lákadel a vytvořit podmínky pro jejich volnočasové aktivity. Nemusí se jednat přímo o sportovní aktivity. Zasadit se o to, aby volnočasové aktivity dětí dostaly přednost před komerčními zájmy a aby se děti měly možnost rozvíjet po všech stránkách.

 

26. Viktor BENEŠ,  52 let, dispečer provozu

 

27.  Ing. Josef RENNER,  66 let, důchodce

Ing. Josef Renner

Jaký je můj vztah ke Slanému?
Všechny důležité věci v mém životě jsou spojeny s tímto královským městem – v r. 1952 jsem se zde narodil, v r. 1955 se zde narodila i moje žena a z našich třech dětí dvě – syn a mladší dcera.

S nástupem do zaměstnání ve slánské mlékárně nám byl přidělen byt. I moje další zaměstnání ve ‚Státním statku Zlonice a v Ekofruktu jsou úzce spojena se Slaným.

Od 11 let jsem hrál kopanou za žáky, později za dorost i za muže ČKD Slaný. Nejraději vzpomínám na r. 1969, kdy jsme jako dorost postoupili do 1.ligy, muži „B“ do 1 A třídy a muži „A“ do divize…

Na sportovní aktivity bychom neměli zapomínat, pokud nám to zdraví dovolí, ani v důchodovém věku!

Turistika, plavání, jízda na kole aj. Vytváření co nejlepších podmínek pro sportování  dětí až po seniory musí patřit mezi hlavní cíle vedení měst i obcí.