Volební program USZ ve Slaném

Priority slánské Unie pro sport a zdraví pro období let 2014 – 2018

Náš program obsahuje 11 prioritních oblastí. Nejedná se ale o neměnné „jedenáctero“, platné na věky. Podle naší zkušenosti musí odpovědný zastupitel v průběhu svého funkčního období reagovat na oprávněné požadavky občanů a nové podněty související se správou města.

Náš program proto nemůže být žádné dogma. Ani Vám nemůžeme zaručit, že všechny jeho body během příštího volebního období splníme. Ale vyjadřuje náš pohled na situaci ve městě a může Vám ukázat, jakým směrem chceme jít a v jakém duchu budeme řídit město, pokud nám dáte tuto možnost.

Kompletní volební program USZ pro komunální volby 2014 ve formátu PDF si stáhněte zde: 2014_Program_USZ.

Jedenáct oblastí programu obsahuje jednotlivé prioritní cíle Unie pro sport a zdraví. Po jejich rozkliknutí se Vám zobrazí detailní informace k jednotlivým tématům.

Rozpočet města

zastavit dlouhodobě schodkový rozpočet a stabilizovat ho s výhledem na delší časové období
zvýšit příjmy rozpočtu provozováním některých činností ve vlastní režii města (vodovody a kanalizace, výroba tepla a teplé vody, technické služby, atd.)

Investice

stanovit investiční priority města na 5 – 10 let, dokončit prioritní investiční akce klíčové pro další rozvoj města;
investovat do následujících činností s cílem jejich provozování městem, tedy levněji pro obyvatele:

Veřejné zakázky a dotační politika

zajistit transparentnost při přípravě a zadávání veřejných zakázek
nerealizovat veřejné zakázky s případnou dotací za každou cenu, vždy zvážit potřebu investice pro občany města a budoucího zatížení rozpočtu města

Samospráva a řízení města

♦ provést personální audit na městském úřadě pro zajištění optimálního výkonu správy města pro občany
na základě výsledků personálního auditu stanovit optimální strukturu úřadu a obsazení vedoucích míst úředníky, kteří splňují odborná kvalifikační kritéria a umí komunikovat s občany
zveřejňovat na webu všechny smlouvy včetně jejich dodatků a další důležité dokumenty pro lepší informovanost občanů

zpřehlednit strukturu internetových stránek města

Zdravotnictví a sociální péče

zachovat slánskou nemocnici ve 100% vlastnictví města
zajistit potřebné investice pro její činnost a kontrolu jejich efektivního využívání

zlepšit životní podmínky pro seniory a handicapované občany

snažit se o přeměnu města Slaný v bezbariérové město

Volný čas a sport

upřednostňovat postupnou údržbu a modernizaci stávajících sportovních zařízení v majetku města před výstavbou nových
kontrolovat, aby výtěžek z provozování výherních automatů byl věnován rozvoji sportovní činnosti a údržbě sportovních zařízení města

nastavit jednoduchá a spravedlivá kritéria rozdělování finančních příspěvků sportovním a zájmovým organizacím

zahájit budování cyklostezek a jejich postupné napojení na cyklostezky v okolí

zaměřit se na využívání vhodných prostor na území města pro volnočasové aktivity občanů

Podnikání a místní rozvoj

vytvořit dlouhodobou strategii místního partnerství na podporu podnikání
vytvořit kvalitní podnikatelské prostředí

zkvalitnit provázanost místních firem se vzdělávacími institucemi ve městě

spolupracovat s podnikatelskými subjekty

podporovat místní podnikatele

podporovat rozvoj bydlení na území města

Bezpečnost a pořádek ve městě

prosadit stavební uzávěru nových ubytoven na území města a razantní kontroly stávajících
uvést konečně do praxe program nulové tolerance ve spolupráci s městkou policií a Policií ČR

Doprava

zvýšit tlak na kompetentní orgány (Ministerstvo dopravy, Ředitelství silnic a dálnic) a urychlit zahájení výstavby severního obchvatu města
vytvořit novou koncepci dopravy a parkování ve městě, zejména v sídlištích
zlepšit dopravní obslužnost okrajových částí a přidružených obcí
zlepšit propustnost kruhového objezdu u Brodu
zasadit se o další zvýšení bezpečnosti chodců na komunikacích ve městě

Školství a kultura

podporovat spolupráci škol mezi sebou a s dalšími subjekty na poli vzdělávání a volného času
pomáhat propagaci slánských středních škol v regionu
obnovovat a rozšiřovat kapacity pro tělesnou výchovu
zlepšit úroveň řízení a využívání kulturních zařízení města Slaného
rozšířit možnosti aktivního trávení volného času pro seniory a podporovat různé aktivity v této oblasti

Životní prostředí

♦ využívat staré průmyslových areály pro stavbu nových průmyslových staveb, nezabírat ornou půdu pro stavbu nových průmyslových areálů
♦ podporovat aktivity, které přispívají k ochraně životního prostředí a vytvářejí kladný vztah k přírodě
♦ zachovat a revitalizovat zelené plochy ve městě a jeho okolí
♦ podporovat ekologické aktivity s důrazem na šetření přírodních zdrojů a nakládání s odpady